ŞEHRİN MUHTELİF PARK, BAHÇE, MEYDAN VE YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE DEKORATİF TİP DİREK, ARMATÜR VE KABLO ALIMI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şehrin Muhtelif Park, Bahçe, Meydan ve Yollarında Kullanılmak Üzere Dekoratif Tip Direk, Armatür ve Kablo Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                                               : 2023/513657

1-İdarenin

a) Adı                                                                     : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                                                : Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası                                 : 2422495230 - 2422495493

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                     : Şehrin Muhtelif Park, Bahçe, Meydan ve Yollarında Kullanılmak Üzere Dekoratif Tip Direk, Armatür ve Kablo Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı                                    : 11 İş kaleminden oluşan Dekoratif Tip Direk, Armatür ve kablo Mal alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                       : Antalya İli Merkezinde İdarenin göstereceği yerde

ç) Süresi/teslim tarihi                                           : Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 90 gün içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir. İş ile ilgili Teknik Şartnamede ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmeliğinde belirtildiği şekil ve şartlarda gerçekleştirilecektir

d) İşe başlama tarihi                                              : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren aynı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 16.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ 3.KAT - Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 - 07310 Muratpaşa/ANTALYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01833691