AVRUPA ÜLKELERİ  TASARRUF YAPIYOR TÜRKİYE İSE SAVURUYOR AVRUPA ÜLKELERİ  TASARRUF YAPIYOR TÜRKİYE İSE SAVURUYOR

    Maliye Bakanlığınca açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında basına yönelik uygulamaya konulan kısıtlamaların ardından, bu kez de Sosyal Güvenlik Kurumu, basın kuruluşlarının ilan kaybına neden olacak bir düzenleme yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bugüne kadar piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan değişiklik ile, ilgili kurumun ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkardı. Bu değişikliğe de resmî ilan bedelinin yüksekliği gerekçe gösterildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, değişikliğin SGK’nın arsa satış ilanlarını önemli oranda azaltacağını ve yerel basın kuruluşlarının gelir kaybına uğrayacağını bildirdi. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Pandemiden bu yana ekonomik darboğaz içindeki yerel basınımız, 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında uygulamaya konulan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin basının hak kaybına yol açacak uygulamalarına karşı çıkarken, bu defa Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSigorta Primleri Genel Müdürlüğü, basınımızın ilan kaybına neden olacak bir düzenleme yaptığını üzülerek öğrendik. Sosyal Güvenlik Kurumu, piyasa değeri 500 bin TL ve üzeri olan satışlarını, bir veya daha fazla süreli yayında ilan yoluyla kamuoyuna duyuruyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan son değişiklik ile, ilgili kurumun ilan yayımlama zorunluluğu getiren rayiç bedeli 500 binden 2,5 milyona çıkardı. Bu değişikliğe de resmî ilan bedelinin yüksekliği gerekçe gösterildi.

Pandemiden bu yana zaten çok zor ekonomik koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren basın kuruluşları, bu uygulama ile ilan kaybına uğrayacak ve ekonomik anlamda bir darbe daha yiyecektir. Uygulamanın yeniden gözden geçirilerek iptal edilmesini bekliyoruz.”

Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıSigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün basın kuruluşlarının ilan kaybına yol açacak yazısı şöyle;  “Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un “Gayrimenkulsatışında ilan” başlıklı 93'üncü maddesinde; "Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını,artırmatarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan eder. İlanların yer, müddet ve şekillerine ait umumiesaslar Maliye Vekaletince tayin olunur." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 15.06.2021 tarihli ve E-70660756-206.16.01-26318998 sayılı Genel Yazının "10-Gayrimenkul Satışlarında Rayiç Değere Göre İlan" başlıklı bölümünde;“Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun'a Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23’üncümaddesinin altıncı fıkrasında; Biçilen rayiç değeri Kurumca belirlenen limitin üstünde olangayrimenkullerin satış ilanlarının mahalli gazeteden başka ayrıca Türkiye genelinde yayın yapangazetelerin birinde yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, 6183 sayılı Kanun'un 93'üncü maddesi ve ilgili Yönetmeliğin 23'üncümaddesinde yer alan yetkiye istinaden, Kurumumuzca biçilen rayiç değeri 500.000,00 TL ve üzerindeolan gayrimenkul mal satışlarının Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca ilanedilmekteydi.

Bu defa, “500 bin” ibaresi “2,5 milyon” olarak değiştirilmiş olup, bundan böyle yapılacakgayrimenkul satış ilanlarında söz konusu tutarın dikkate alınması gerekmektedir."ifadelerine yer verilmiştir.

Satış ilanına konu taşınmazların rayiç bedellerinin artması ve hem yerel hem de ulusal basındailan yayımlama ücretlerinin yüksek olması hususları dikkate alınarak satış ilanlarının yerel veya ulusalgazetede yayımlanabilmesi için muhammen bedeller yeniden belirlenmiş olup belirlenen yeni bedellereaşağıda yer verilmiştir.

-Satış ilanında yer alan muhammen bedeli 10.000.000,00 TL üzerinde olan taşınmazların satışilanları mahalli gazeteden başka ayrıca Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin birinde,

-Satış ilanında yer alan muhammen bedeli en az 2.500.000,00 TL ila 10.000.000,00 TL arasındaolan taşınmazların satış ilanları ise mahalli gazetelerin birinde,yayımlanacaktır.

Ancak, satış ilanları gazete ilanının yanı sıra Kurumumuz web sayfasında yayımlanacak olupayrıca söz konusu ilanların valilik, kaymakamlık, belediye, muhtarlık ve meslek odaları ilan panolarındada ilan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, gayrimenkul satış ilanlarının basında yayımlanma limitleri her yıl yeniden değerlemeoranı kadar artırılacak olup yeni limitler Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.”

Editör: ADEM AYDIN