TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ANTALYA, BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN 12 ADET HİZMET ARACI VE 12 ADET SÜRÜCÜ KİRALAMA İŞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya, Burdur Şube Müdürlükleri ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlükleri için 12 Adet Hizmet aracı ve 12 adet Sürücü Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                       : 2023/499006

1-İdarenin

a) Adı                                                   : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                            : Sedir Mh. Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi İçi Muratpaşa/ANTALYA

c) Telefon ve faks numarası          : 2423350077 - 2423350076

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                   : Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya, Burdur Şube Müdürlükleri ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlükleri için 12 Adet Hizmet aracı ve 12 adet Sürücü Kiralama İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı             : Antalya, Burdur Şube Müdürlükleri ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlükleri için 12 Adet Hizmet aracı ve 12 adet Sürücü Kiralama İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Antalya ve Burdur Şube Müdürlüğü ile Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü emrinde 12 Adet 4x4 Çift Kabinli Pick-up (Yakıtsız), Araç ve 12 adet Sürücü Antalya İl ve İlçeleri, Bölge Müdürlüğü sınırları ile Tüm yurt İçi Geçici görevlerde kullanılmak üzere kiralanacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi                    : İşe başlama tarihi 01.07.2023, işin bitiş tarihi 30.06.2024

d) İşe başlama tarihi                       : 01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içinde No:2 070040 Muratpaşa/ANTALYA adresindeki hizmet binası ihale odasında

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli, 4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanununa bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilen yük, eşya ve yolcu taşıma faaliyetlerini yürütebilmesi için zorunlu olan K1 (kamyon ve kamyonetler için) yetki belgesinin Yeterlilil Bilgileri Tablosunda, "Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri" bölümünde beyan edilmesi gerekmektedir.İstekli, 4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanununa bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilen yük, eşya ve yolcu taşıma faaliyetlerini yürütebilmesi için zorunlu olan K1 (kamyon ve kamyonetler için) yetki belgesinin Yeterlilil Bilgileri Tablosunda, "Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri" bölümünde beyan edilmesi gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen personel taşımacılığı veya araç kiralama (sürücülü-sürücüsüz) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01831353