14.Şubat .2024
 05. Şaban. 1445

بِسْـــــــــــــمِﷲِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillahirrahmânirrahîm.
Esselamü aleyküm.
Hayırlı sabahlar.
Rabb'im CC. Ahir ve
akıbetimizi  hayr eylesin
Dua ve tefekkür ile.
━━━━━༺۵༻━━━━━
ÂYET-İ KERİME
"Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır (c.c). O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan (c.c) başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır."
(Tevbe: 116)
━━━━━༺۵༻━━━━━
HADÎS-İ ŞERÎF
Efendimiz'in ﷺ dualarından:

"Allâh'ım! Senden doğru bir yaşamı, temiz bir ölümü ve hüsrana uğramamış bir şekilde Sana kavuşmayı dilerim!"
(İbn Ebi Şeybe, Dua, 1. No: 29134'ten)
━━━━━༺۵༻━━━━━
SOHBET
MEHMED ZAHID KOTKU (Rh. a) EFENDİ HAZRETLERİNİN TAVSIYELERİ

Bismillahirahmanirrahim,
Elhamdulillahirabbil alemin Esselatü vesselami alâ  seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain
Esselamů aleykum ve rahmetullahi.

Benim çok sevgili ve hakikatli kardeşlerim: Büyüklerimizin
nasihatlarından bazılarnı sana da hediye etmeyi kendime bir borç saydım.

1.- Her gece başlarken Besmele 'yi ve Cenab-ı Hakka hamd-ü senayı
ve Peygamber Efendinize selat-ú. Selam, katiyyen
dilinden bırakma ve gönlünden çikarma
2.- Cemaate, Cuma'ya, Bayramlara, derslere devam; evrat ve ahdinize vaadinize dạima vefa üzere olunuz.

3- Namazı, zekâtı, Hacc', Orucu vakitlerinde ifa edip (emr-i bil ma'ruf ve nehy-i anilmünkeri) ve emaneti eda ediniz.
4.- Birbirinize kâtiyen  buğuz ve haset etmeyiniz ve arka çevirmeyiniz. Daima ihvan olarak kardeşçe yaşayınız.

5.- Daima tahsil-i ilim üzere olup cehilden korkunuz ve nâsâ anlamıyacakları ve akılarının etmediği şeyleri söylemeyiniz.

6.- Kur'an okumasını muhakkak öğrenip, daima okuyunuz.
Ve evlâdınza da mutlaka okutunuz. Cehil çok fenadır.

7- Avret yerlerinizi hiç bir yerde açmayınız ve kendinizi kadınlara benzetmeyiniz, Avrupalılaşmayınız.
8.- İhtiyacın fevkinde yüksek binalara özenmeyiniz Yeni binalara kurban kesmeyiniz. Kurbanlarınızı yalnız AIlah için kesiniz.

9.- Faizden, haram yemekten, yetim malını yemekten çalınan ve zulüm ile alnan malları yemekten sakınnız.
10.- Ulemânın,meşayihin,
valideynin kalblerini kırmaktan onlara en ufak bir eziyeti yapmaktan son derece sakınınız.

11,- Sünneti Seniye'ye ehemiyetle son derece riayet edip kalp ve Kiyafette hiç bir veçhile ecnebi adetlere kendinizi kaptırmayın ız.
12.- Büyük ve küçük bilumum günahlardan son derece sakınınız ve sakınmayanlardan uzak olunuz.

13.- lçki içenlerden ve müskirat.kullananlardan olmayınız ve onlardan uzak olunuz.
14.-Ecnebi.hatunlardan, bilumum (levhiyat yerlerinden) ve eğlence yerlerinden korkup kaçınz.

15.- Taamlardaki bid'atlerden, Kur'an ve Hadisten gayri şeylerle amel etmekten ve bilcümle israflardan sakınınız.

16.- Bilâd-ı küfürden gelen yiyecek ve giyecek ve içilecek
şeylerden son derece dikkatli ve ihtiyath olup onlara tenezzül etmeyiniz,kullanmayınz.

17.- Sahabe-i Kirama ve Evliya-i Iz'ama söğenlerden ve Müçtehidin-i Kirama, Sadat ve Selefe taan edenlerden uzak olunuz.
18.-Muharebe.meydanından kaçmayınız. Taun-u Veba hastalıklarınının bulunduğu yere girmeyiniz ve şayet orada iseniz çıkmayınız Meşayih ve ulülemre itaatsizlikten sakınınız.

19.- Evkaf malından, bey-i fasıttan, noksan tartmaktan ve meyvaları olmadan satmaktan ve Vakfı tebdilden sakınniz.
20.- Elfaz-ı küfürden ve haram sözlerden ve bilhassa yalandan ve efrenç sözlerinden,*Emirlik, imamlık, Kadılık hizmetlerinden sakınımız.

21.- Ayakta bevl etmekten, yolları kapamaktan ve pislik
dökmekten sakınnız.
22.- Züht, vera, velâyet, kesf-i keramet, ilham ve Ruyetullah ve ruyutinnebi Sallallahü aleyhi ve sellem dâvalarında kullanmayınız

23.- Bilcümle ziynet ve mal zayinden sakınınız.
24.- Camilerde son derece edebe riayet edip ses çıkarmayınız
Mecnun, dilenci ve bebekleri camiye sokmayınız.

25.- Mecbur olmadıkça el ve baş ile selâm vermeyiniz, âlimden gayrı kimsenin elini öpmeyiniz.
26.- Evde köpek saklamayınız ve koyunun küçük yavrusunu kesmeyiniz.

27.- Hırsızlardan, hainlerden, müflisler den hakdan meyl eden ülema ve müftilerden ve cahil tabiblerden olmayınız.
28.- Bilumum ecnebi adet ve an'anelerinden ve göreneklerinden ve lüzumsuz yere baston bile kullanmaktan çekininiz.

29.- Hię bir zaman zulüm işlemeyiniz ve mazluma daima
yardımcı olmayı borç ve vazife biliniz.
30.- Allahütaalanın varlığına, birliğine, kuvvet ve kudretine,
her şeyi görür, işitir ve bilir olduğuna, herkesin Ona muhtaç olup, Onun hiç bir şeye muhtaç olmadığına.doğmadığına ve doğurmadiğına ve hiç bir şeyin kendisine benzemediğine, /Meleklerine,Kitaplarına,*Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Hesaba, Mizan'a, Cennet ve Cehennem 'in varlığına, Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra tekrar dirilmeğe
inandım ve iman getirdim*.
Eşhedüenlailâhe ilallah ve eşhedü enne Muhammeden
abduhu ve resuluhu
Her gün akşam ve sabah tekrar tekrar okuyunuz.

31.- Eshab-1 tevazudan ve her veçhile sahib-i mahviyette
olup, kendinize varlik ve benlik verecek şeylerden
üstünlük gibi meziyetlerden sikının, en büyük meziy
ve şiarınz yokluk olsun ve ölümü gözünüzün önünde
ayirmayın, hiç bir zaman Haktan ayrılmayın, Hakki d
ima zikredip emirlerinden dışarı çkmayinız ve tesett
re son derece riayet edip Hakkın sevgili ve iyi bir ku
olmava çalışınız.
 Dininizin bütün Erkan ve usullerini öğrenip ve evlatlarımıza da öğretiniz.
Cenab-ı Hakkın (c.c.) selam ve rahmeti üzerinize olsun,sevgili ve kıymetli kardeşlerim.

Mehmed Zahid KOTKU (k.s.)
Kaynak.Tasavvufi Ahlak Cilt 3 Sayfa. 236, 237,238